A A A
  • Medycyna Weterynaryjna
    Medycyna Weterynaryjna

Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

 

XLVII WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH

 

W dniu 19 września 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Ze względu na sytuację epidemiczną, zebranie przeprowadzono w trybie on-line. Spośród 55 wybranych delegatów, udział w Walnym Zebraniu wzięło 38 osób, co pozwoliło na przeprowadzenie zebrania w I terminie. W programie zebrania było m.in. sprawozdanie z działalności ZG PTNW poprzedniej kadencji przez ustępującą Prezes prof. dr hab. Iwonę Markowską – Daniel, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Sprawozdanie i absolutorium delegaci w głosowaniu tajnym przyjęli jednogłośnie. Następnie przeprowadzono tajne wybory nowego ZG PTNW, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Prezesem na kadencję 2020 – 2023 wybrany został prof. dr hab. Jan Twardoń, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich. Funkcję wiceprzewodniczącego powierzono prof. dr. hab. Jarosławowi Kabie z SGGW, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. ( Skład ZG PTNW oraz innych organów zamieszczony jest na stronie www.ptnw.pl )

 

Sprawozdanie ZG PTNW

 

Wystąpienie nowego Prezesa ZG PTNW prof. dr hab. Jana Twardonia

 

 

 

 

 

 

 


Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Societas Polona Scientiarum Veterinariarum

Polish Society of Veterinary Sciences

 

 

 

 

 

Medycyna Weterynaryjna

Czasopismem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych jest Medycyna Weterynaryjna.

Czasopismo poświęcone nauce i praktyce weterynaryjnej oraz biologii stosowanej, założone w 1945 r. przez Wydział Weterynaryjny UMCS w Lublinie. Wydawane z dotacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Referowane w: AGRIS, Biological Abstracts, Biosis Previews, Chemical Abstracts, ISI Alerting Services, Master Journal List, Food Science and Technol. Abstr., Veterinary Bulletin, Index Copernicus, Index Veterinarius, Scopus, FISHLIT/Fisheries Review, Revue of Medical and Veterinary Mycology.

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Studenckich Kół Naukowych

Ogólnopolski Konkurs Weterynaryjnych Studenckich Kól Naukowych jest organizowany corocznie przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych we współpracy z Wydziałami Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu.

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy weterynaryjnej w środowisku studentów medycyny weterynaryjnej oraz wspieranie i promowanie działalności studenckiego ruchu naukowego w ramach weterynaryjnych kół naukowych.

Zapraszamy wszystkich studentów do udziału w konkursie!