A A A

Oddział Łomżyński i Łomżyńsko-Ostrołęcki

 

Łomża 15 lipca 2016r.

 

Marian Jan Czerski

 

Mirosław Kleczkowski

 

Emilian Kudyba

 


Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

 

Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki w Łomży

 

ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża

 

sekretariat@piw.lomza.pl

 

 

 

 

 

 

Z KART HISTORII

 

ODDZIAŁU ŁOMŻYŃSKO-OSTROŁĘCKIEGO

 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH

 

 

Zaglądając do złożonej w 1982 roku kroniki Oddziału Łomżyńskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych zauważymy motto: „ Nie powinniśmy odejść z tej Ziemi, nie pozostawiając śladów, które polecać będą naszą pamięć potomności”.

 

W aktualnej rzeczywistości możemy dostrzec pragnienie zmieniania historii, zacierania pamięci o ludziach i ich dokonaniach, a nawet próby przypisywania ich dokonań innym, dlatego artykuły historyczne, z których jasno wynika, komu należy powiedzieć „dziękuję”, nabierają szczególnego znaczenia.

 

Celem tego opracowania jest przypomnienie i utrwalenie w pamięci młodszemu pokoleniu ważniejszych wydarzeń z życia Polskiego Towarzystwa Nauk weterynaryjnych, które miały miejsce u schyłku XX i na początku XXI stulecia, głównie na terenie północno-wschodniego Mazowsza.

 

Wyjątkowo korzystny klimat dla rozwoju regionalnej myśli naukowo-zawodowej powstał wraz z utworzeniem województwa Łomżyńskiego i Ostrołęckiego. Ten fakt nobilitujący miejscowe środowisko weterynaryjne stał się czynnikiem inspirującym do podnoszenia kwalifikacji, uzyskiwania stopni naukowych oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych. Wynikiem szybko rozwijającego się innowacyjnego nurtu weterynaryjnego stało się między innymi powołanie w 1982 roku Oddziału Łomżyńskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Była to pierwsza w regionie weterynaryjna organizacja naukowa posiadająca osobowość prawną, której działalność opierała się całkowicie na bezinteresownej pracy ogółu członków, zaś udział we władzach był honorowy. Celem Oddziału było rozwijanie i upowszechnianie nauk weterynaryjnych, inspirowanie prac naukowo-badawczych, realizowanie programu kształcenia w ramach przygotowanej wówczas specjalizacji w zawodzie weterynaryjnym oraz reprezentowanie innowacyjnego nurtu na zewnątrz.

 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że funkcje pełnione w Oddziale nigdy i przez nikogo nie zostały wykorzystywane do celów politycznych, walki o stanowiska administracyjne i tworzenia nieformalnych układów. Towarzystwo współpracowało i współpracuje z Oddziałem PTNW w Białymstoku, Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów, Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, Zespołem Szkół Weterynaryjnych w Łomży, z licznymi wyższymi uczelniami oraz innymi instytucjami. Ogromną pomoc w organizowaniu przedsięwzięć uzyskano przede wszystkim ze strony ówczesnego dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Łomży dr Jana Stypuły, dyrektora Instytutu Weterynarii w Puławach prof. dr hab. Mariana Truszczyńskiego i innych pracowników Instytutu, prezesa Zarządu Głównego PTNW prof. dr hab. Stefana Kossakowskiego i pozostałych członków zarządu, prof. dr hab. Antoniego Kopczewskiego z ZHW w Gdańsku, prof. dr hab. Wiesława Bareja z SGGW w Warszawie i wielu innych.

 

Zebraniu założycielskiemu towarzyszył wykład prof. dr hab. Stefana Kossakowskiego pt. „Znaczenie selenu w hodowli zwierząt”. W Konferencjach organizowanych przez Oddział uczestniczyli pracownicy nauki ze wszystkich uczelni weterynaryjnych w kraju oraz z Instytutu Weterynarii w Puławach. Podczas kolejnych zebrań PTNW częstymi gośćmi byli dyrektorzy Departamentu Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa, co świadczy o wysokiej randze i znaczeniu organizowanych spotkań. Uroczyste posiedzenie Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, które odbyło się 22 października 1984 roku w Łomży stanowiło także wyrazy uznania dla miejscowego środowiska i Oddziału. W zebraniach uczestniczyło wielu gości zagranicznych ze wszystkich kontynentów. Przykład stanowi konferencja przeprowadzona 22 marca 1985 roku, po zakończeniu której światowej sławy prof. dr S. Targowski (polskiego pochodzenia) z National Animal Disease Center (Ames, Iowa, USA) dokonał następującego wpisu do księgi pamiątkowej: „Dużym zaszczytem i przyjemnością była dla mnie możliwość wygłoszenia referatu na zebraniu Oddziału Łomżyńskiego PTNW i możliwość wzięcia udziału w bardzo koleżeńskiej i bezpośredniej dyskusji”.

 

Uroczyste obchody X rocznicy powstania Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Łomży w dniu 21 września 1985 stanowiły doskonałą okazję do podsumowania dokonań Oddziału. Podkreślono wówczas, ze dynamicznie rozwijająca się hodowla bydła mlecznego jest także zasługą aktywnej działalności Oddziału Łomżyńskiego. Uroczystości te upamiętniono w formie dwóch kamieni na dziedzińcu ZHW oraz tablicą poświęconą płk. dr Konradowi Millakowi na budynku ZHW. Odsłonięty niedawno obraz dr Jana Stypuły w Sali Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży im. Prof. B. Gutowskiego, pędzla dr M. Czerskiego oraz wmurowana tablica pamiątkowa poświęcona temu wybitnemu lekarzowi weterynarii stanowi dobry przykład kontynuacji więzi przeszłości z teraźniejszością.

 

Udział w kongresach, konferencjach, zjazdach i sympozjach stanowi statutowy obowiązek członków Oddziału Łomżyńskiego PTNW, który odbył się w dniach 10-12 września 1987 roku w Warszawie, podczas którego 12 członków Oddziału Łomżyńskiego zaprezentowało referaty.

 

W 1992 roku Oddział Łomżyński PTNW rozszerzył działalność także na obszar województwa ostrołęckiego, zmieniając jednocześnie nazwę na Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki. Było to wynikiem bliskości terytorialnej, wspólnych zainteresowań, planów, zapotrzebowania na wiedzę, dobrze rozumianych aspiracji. Istotną pomoc uzyskano od ówczesnego dyrektora w Ostrołęce dr Józefa Zakrzewskiego. W ciągu szesnastu lat funkcjonowania Oddziału zorganizowano ponad 200 rożnych konferencji, zjazdów seminariów i sympozjów.

 

W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny, zastępując wcześniejszy dwustopniowy - trójstopniowym, w wyniku którego województwa łomżyńskie i ostrołęcki przestały istnieć. Wielu ludzi z byłych województw, wcielonych do obecnych większych, spotkała degradacja społeczna, kulturowa, ekonomiczna i prestiżowa. Obserwowano odpływ wartości kadr i dóbr materialnych. Tutaj czas zaczął się cofać, a pozostało rozczarowanie, przygnębienie i brak perspektyw na przyszłość.

 

W nurt zjawisk deprecjacji dostał się także Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki PTNW, pod wpływem których został w 1999 roku rozwiązany. Dopiero dziś co odważniejsi autorzy artykułów prasowych zaczynają pisać o „degradacji powiatowej”, czyli o tym, o czym mówiliśmy wówczas.

 

Po upływie 10 lat nadzieja zaczęła powracać. Czy jednak w pełni? Należy mieć wątpliwości. Nadzieja trwa dzięki pełnemu zrozumieniu sytuacji, poznaniu potencjału i możliwości, życzliwości i wsparciu ZG PTNW prof. dr hab. Zygmunta Pejsaka, prof. dr hab. Włodzimierza Klucińskiego, prof. dr hab. Andrzeja Końcickiego, prof. dr hab. Mariana Binka, prof. dr hab. Iwony Markowskiej – Daniel, pozostałych członków Zarządu Głównego oraz prof. dr hab. Krzysztofa Kostro i dr hab. prof. nadzw. Krzysztofa Lutnickiego. Za to przekazujemy im wyrazy wdzięczności od całej regionalnej społeczności weterynaryjnej. Słowa szczególnego podziękowania za aktywne wspieranie różnych inicjatyw i pomoc w ich realizacji należą się także wielu innym luminarzom nauki, wśród nich prof. dr hab. Teresie Zaniewskiej.

 

Na mocy uchwały podjętej 15 marca 2010 roku przez Zarząd Główny PTNW w Warszawie, powołującej de novo Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki PTNW, w dniu 28.07.2010 roku odbyło się nadzwyczajne walne zebranie członków Oddziału. Podczas zebrania dokonano wyboru władz Oddziału, w skład których weszli: lek. wet. Józef Białowąs – przewodniczący, dr Marian Czerski – wiceprzewodniczący, mgr. inż. Alicja Kowalewska – sekretarz, lek. wet. Emilian Kudyba – skarbnik, lek. wet. Iwona Grochocka, prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski jako członkowie zarządu, dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Lutnicki – przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz lekarze wet. Grzegorz Towstyga i Leszek Wojewoda jako członkowie tej Komisji.

 

Wśród realizowanych zadań statutowych na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Zespołem Szkół weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. Można powiedzieć, że współdziałanie między nami a szkołą było od zawsze ale jego szczególny rozkwit przypadł na lata kiedy Dyrektorem Szkoły została Pani Albina Teresa Galik-Chojak.

 

Wspólne zaangażowanie i wzajemne wsparcie było widoczne przy organizacji konkursów, szkoleń, konferencji, wykładów. Przedstawię tylko wybrane, na przykład:

 

1. „Z kart historii weterynarii północno-wschodniej Polski”.

 

2. „Historia medycyny weterynaryjnej – zdarzenia i ludzie”.

 

3. „Witraż z Chironem w tle”.

 

Te szczególne spotkania dostarczały wszystkim uczestnikom ogromnych wzruszeń. Szczególne słowa uznania należą się wspaniałej i niezwykle uzdolnionej młodzieży szkolnej, która włączyła się w ich organizację. Oprawa muzyczna uczniów i recytacje wierszy z antologii poezji lekarzy weterynarii „Witraż z Chironem w tle” dostarczył niezapomnianych wrażeń i emocji.

 

Ówczesny prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, dr wet. Tadeusz Jakubowski wspominając legendarną polonistkę z WETY Helenę Bielicką powiedział: - „ Jestem szczęśliwy że jako przedstawiciel 13 tysięcy członków Izby mogę pogratulować dzieła 21 twórcom, bo to Państwa zasługa, że tę antologię wydaliśmy”. Nauczycielka z zawodu Pani dr Wanda Kocznur-Baranowska wspomina „ Jesteśmy w życiu bardzo spostrzegawczy, a to jest potrzebne w naszym zawodzie. Dzięki poezji można zauważyć wiele rzeczy, których nie uczono na studiach”. Moim wzorem o głębokiej ludzkiej wrażliwości był prof. Franciszek Kobryńczuk z SGGW w Warszawie, który wybranych studentów prowadził do zakamarka za prosektorium i tam w oparach formaliny prezentował swoje wiersze”. Pani prof. Teresa Zaniewska kierująca Katedrą Edukacji i Kultury SGGW w Warszawie powiedziała: „Witraż z Chironem w tle” jest nie tylko zbiorem tekstów poetyckich, ale także swoistym zapisem doświadczeń związanych z pracą zawodową, z przemyśleniami które zrodziły się w kontaktach lekarzy weterynarii z ich osobliwymi pacjentami, którzy – jakże często dawali im puls inspiracji poetyckiej”.

 

Na posesji weterynaryjnej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 160 postawiony kamień przez senatora RP dr wet. Jana Stypułę, ówczesnego dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii, prezentuje słowa Emmanuela Kanta „Serce ludzkie można poznać z postepowania w stosunku do zwierząt”. Słowa te były inspiracją do zorganizowania konferencji „ Rola zwierząt w rozwoju kultury człowieka”. Pani prof. Maria Szyszkowska z Uniwersytetu Warszawskiego głosząc wykład do lekarzy weterynarii, ale też do uczniów, studentów, historyków sztuki, socjologów i wszystkich miłośników zwierząt, podawała przykład, że stosunek do zwierząt jest miara naszej wartości. Zaś prof. Tadeusz Kaleta z SGGW przedstawił „ Stosunek ludzi do zwierząt z punktu widzenia wielkich religii”.

 

Rok 2011 został uznany przez Weterynaryjne Organizacje Międzynarodowe – Światowym Rokiem Weterynarii. W tym roku minęło 250 lat od utworzenia pierwszej na świecie szkoły weterynaryjnej. Powstała ona w Lyon ( Francja) z inicjatywy dyrektora słynnej akademii jeździeckiej Claude’a Bourgela. W roku 2016 obchodzić będziemy 240-lecie urodzin Ludwika Henryka Bojanusa – Patrona WETY profesora Uniwersytetu Wileńskiego, Ojca nauk weterynaryjnych w Polsce.

 

W trakcie całego 2011 roku zorganizowano liczne konferencje i wykłady, które poruszyły problem ówczesnej weterynarii oraz zalety i tradycje tego zawodu.

 

Prezentowane wykłady dały możliwość poszerzenia wiedzy i szerszego poznania aktualnych wymagań związanych z ochrona zdrowia publicznego, np. „Profilaktyka i leczenie mastitis u krów ważnym ogniwem w zarządzaniu zdrowiem stada w gospodarstwach agroturystycznych”. (21.06.2012r. – M. Kleczkowski).

 

Konferencje podsumowywujące projekty „ Zielone Miasto i Agrobiznes zawodem przyszłości”, a także „Wołowina na Polskim stole” ze współorganizatorem dr Bogdanem Konopką – absolwentem WETY - „Turniej wiedzy o mleku i mleczarstwie”, to przykład współpracy na wielu płaszczyznach z innymi instytucjami.

 

Nauczyciele i uczniowie WETY uczestniczą w Międzynarodowych konferencjach Bujatrycznych organizowanych w październiku każdego roku przez nasze PTNW. Zdobywają tam nową wiedzę inną niż na ławach szkolnych, spotykają się bowiem z profesorami, z którymi niejednokrotnie będą mieli zajęcia na studiach uniwersyteckich, spotykają się z innym spojrzeniem na wybrane tematy naukowe.

 

Oto tematy międzynarodowych konferencji:

 

I. „Zarządzanie stadem w aspekcie zdrowia bydła”;

 

II. „Aktualne problemy Bujatryki XXI wieku”;

 

III. „Dobrostan i Bioasekuracja – ważne elementy współczesnej Bujatryki”;

 

IV. „Profilaktyka, rozpoznawanie i leczenie chorób o etiologii żywieniowej u krów mlecznych”;

 

V. „Nowoczesne technologie w praktyce bujatrycznej”;

 

VI. „współczesne biotechnologie w rozrodzie bydła – transfer zarodków”;

 

VII. „Rozwój nowoczesnych metod biotechnologii i ich przydatność w hodowli bydła”

 

 

„Pragniemy szerzyć przekaz, że w dzisiejszych czasach lekarze weterynarii odgrywają kluczową rolę w tworzeniu strategii jednego zdrowia: ludzkiego i zwierzęcego” – mówił lek. wet. Emilian Kudyba, wiceprzewodniczący Łomżyńsko-Ostrołęckiego PTNW na jednym ze spotkań.

 

Podsumowując, sądzimy że Reaktywacja Oddziału Łomżyńsko-Ostrołęckiego dobrze służy polskiej praktyce i nauce szczególnie na terenach o doskonale rozwijającej się hodowli bydła mlecznego.

 

 

 

 

Skład osobowy poszczególnych zarządów i komisji rewizyjnych Oddziału Łomżyńskiego oraz Łomżyńsko-Ostrołęckiego PTNW w latach 1982-2018

 

Kad.

Przewodniczący

W-ce Przew.

Sekretarz

Skarbnik

Członkowie Zarządu

Komisja Rewizyjna

1982-1984

M. Kleczkowski

R. Parzych

A. Jakubczak

H. Ptaszyńska

J. Nowak, Z. Jabłoński,

A. Mikucki

M. Strzaliński,                           W. Ciesielski, M. Czerski

1984-1986

M. Kleczkowski

A. Mikucki

S. Tyszka

H. Ptaszyńska

A. Mikucki, J. Stypuła,               J. Bondarenko, R. Parzych

R. Kasztelan,                               S. Kozłowski, E. Kudyba

1986-1988

M. Kleczkowski

M. Czerski

A. Jakubczak

H. Boguska

J. Stypuła, R. Parzych,              Z. Jabłoński, W. Łuniewski

J. Bondarenko,                       R. Kasztelan, E. Kudyba

1988-1990

M. Kleczkowski

M. Czerski

S. Pala

M. Dąbrowski

J. Stypuła, M. Depczyk,           A. Mikucki

A. Jakubczak,                           J. Bondarenko,                       R. Parzych

1990-1992

M. Kleczkowski

A. Rutkowski

Z. Mieczkowski

C. Pacocha

R. Rogowski, A. Jakubczak,     M. Czerski, M. Wincenciak

E. Bukowska, R. Parzych,        J. Karpiński

Powstanie Oddziału Łomżyńsko-Ostrołęckiego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

1992-1994

M. Kleczkowski

E. Łukomska-Lewandowska

A. Rutkowski

F. Jagielski

C. Pacocha

A. Mikucki, A. Śledziewski,         I. Mieczkowski

E. Bukowska, H. Listwoń,                       I. Mieczkowski,

M. Depczyk

1994-1996

M. Kleczkowski

E. Łukomska-Lewandowska

A. Rutkowski

F. Jagielski

C. Pacocha

A. Mikucki, A. Śledziewski,        I. Mieczkowski

E. Bukowska, H. Listwoń,                       I. Mieczkowski,

M. Depczyk

1996-1998

M. Kleczkowski

E. Łukomska-Lewandowska

A. Rutkowski

F. Jagielski

C. Pacocha

A. Mikucki, A. Śledziewski,            I. Mieczkowski

E. Bukowska, H. Listwoń,                       I. Mieczkowski,

M. Depczyk

1999 r. – likwidacja Oddziału Łomżyńsko-Ostrołęckiego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

2010 r. – reaktywacja Oddziału Łomżyńsko-Ostrołęckiego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

2010-2012

J. Białowąs

M. Czerski

A. Kowalewska

E. Kudyba

I. Grochocka,

M. Kleczkowski

K. Lutnicki,                                L. Wojewoda,                         G. Towstyga

2013-2015

M. Czerski

E. Kudyba

G. Towstyga

A. Kowalewska

M. Kleczkowski,

K. Lutnicki

I. Grochocka,                           L. Wojewoda,                               J. Białowąs

2016-2018

M. Czerski

E. Kudyba

A. Berlińska

A. Kowalewska

M. Dąbrowski, L. Wojewoda,

J. Białowąs,                            M. Kleczkowski,                       K. Lutnicki

2019-2021