A A A

Sekcja Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej

Konferencje organizowane w 2017 roku

 

„Zdrowie kóz - żywienie i zapobieganie chorobom”

Konferencja odbyła się 2.12.2017 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Organizatorami konferencji byli: Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, Trouw Nutrition Polska, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych. Patronat sprawowali: International Goat Association, COST CA 16230, Combatting anthelmintic resistance in ruminants, COMBAR.

 

W trakcie konferencji wygłoszono referaty:

1. Okres mleczny w odchowie koźląt, znaczenie dobrej jakości preparatu mlekozastępczego - Wim Twisk, Trouw Nutrition Sloten, Holandia

 

2. Organizacja żywienia w stadach kóz mlecznych - Jose Maria Bello Dronda, Nanta, Hiszpania

 

3. Zastosowanie probiotyków w celu zwiększenia efektywności pobrania pasz i poprawy  opłacalności produkcji w stadach kóz mlecznych – praktyczne element zarządzania - dr Pierre Pichon, Lallemand Animal Nutrition, Francja

 

4. Ważne aspekty w żywieniu mineralnym kóz - prof. dr hab. Emilia Bagnicka, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

 

5. Zasady odrobaczania kóz - dr hab. Jarosław Kaba, prof. SGGW, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW

 

6. Czy warto badać parazytologicznie kozy? - lek. wet. Marcin Mickiewicz, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW

 

7. Zastosowanie fitoncydów w żywieniu kóz mlecznych - dr inż. Krzysztof Białoń, Adi Feed

 

8. Znaczenie żywienia w profilaktyce chorób kóz - Mariusz Dobies, Trouw Nutrition Polska

 

 

 

Konferencje organizowane w 2018 roku

 

„Rynek produktów leczniczych weterynaryjnych w Polsce – oczekiwania i możliwości dla lekarza weterynarii"

Konferencja odbyła się 9.01.2018 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Organizatorami konferencji byli Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

Konferencja odbyła się pod patronatem JM Rektora SGGW w Warszawie prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego i Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr. Grzegorza Cessaka

 

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

prof. dr hab. Marian Binek- prorektor ds. nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Marcin Bańbura – dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr Grzegorz Cessak – prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

lek. wet. Jacek Łukaszewicz – prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej.

 

 

1. Zadania Pionu PLW w zakresie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych – lek. wet. Agata Andrzejewska, wiceprezes ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 

2. Nadzór inspekcji weterynaryjnej nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych – lek. wet. Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii/ lek. wet. Jacek Boruta, dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji, Głównego Inspektoratu Weterynarii

 

3. Działania dotyczące produktów leczniczych weterynaryjnych w aspekcie obecnego stanu oraz planowanych zmian na poziomie UE w tym zakresie – lek. wet. Magdalena Zasępa, z-ca dyrektora ds. laboratoriów, pasz i współpracy międzynarodowej Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

4. Rola PIWET jako Narodowego Laboratorium Kontroli Immunologicznych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (OMCL) – prof. dr hab. Beata Cuvelier-Mizak, pełnomocnik dyrektora Zakładu Farmacji Weterynaryjnej Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

 

5. Rynek PLW w Polsce oczami przedstawicieli przemysłu weterynaryjnego – lek. wet. Artur Zalewski, dyrektor Biura Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych ,,Polprowet”

 

6. Działania podejmowane w zakresie ochrony antybiotyków w weterynarii – program realizowany pod kierunkiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – lek. wet. Magdalena Zasępa, z-ca dyrektora ds. laboratoriów, pasz i współpracy międzynarodowej Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

7. Sprawozdanie z 5 Sesji Międzyrządowej Grupy Zadaniowej Kodeksu Żywnościowego ds. Oporności na Leki Przeciwdrobnoustrojowe (TFAMR5) – lek. wet. Agata Andrzejewska – wiceprezes ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 

8. Oporność bakterii jako konsekwencja stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych – dr hab. Dariusz Wasyl, profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Analiz Omicznych, zastępca Kierownika Zakładu Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach