Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych reprezentuje społeczny ruch naukowcy którego działania służy rozwojowi nauki, dydaktyki i ich upowszechnianiu w kraju i za granicą.

Celem Towarzystwa jest:

 1. rozwijanie i upowszechnianie nauk weterynaryjnych w Polsce,
 2. inspirowanie prac naukowo-badawczych w zakresie tych nauk,
 3. inspirowanie i popieranie realizacji programów kształcenia i specjalizacji w zawodzie weterynaryjnym,
 4. reprezentowanie polskich nauk weterynaryjnych.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie naukowych kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji i wystaw,
 2. ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za działalność i prace naukowe,
 3. organizowanie działalności popularyzatorskiej w zakresie nauk i zawodu weterynaryjnego,
 4. realizowanie współpracy z władzami i organizacjami społecznymi oraz placówkami i stowarzyszeniami naukowo-badawczymi dla osiągnięcia swych zadań statutowych,
 5. współpracę z międzynarodowymi oraz innych krajów organizacjami weterynaryjnymi, reprezentowanie polskich nauk weterynaryjnych na kongresach, zjazdach i sympozjach międzynarodowych oraz organizowanie wymiany doświadczeń w skali międzynarodowej w zakresie prezentowania polskich nauk weterynaryjnych za granicą i korzystania z osiągnięć innych krajów w tym zakresie,
 6. opiniowanie prac i przedsięwzięć z zakresu nauki i kształcenia weterynaryjnego,
 7. prowadzenie działalności wydawniczej na podstawie obowiązujących przepisów,
 8. utrzymanie biblioteki i muzeum weterynaryjnego
 9. prowadzenie działalności w zakresie historii nauk i zawodu weterynaryjnego oraz inspirowanie prowadzonych w tym względzie przedsięwzięć,
 10. podejmowanie innych form działalności zgodnych z postanowieniami statutu i przepisami prawnymi.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

KONTO BANKOWE

Poniższe konto jest kontem Zarządu Głównego PTNW.
NIE służy do opłacania składek

konto bankowe ZG PTNW

Bank Millenium 81 1160 2202 0000 0000 5515 6747

adres pocztowy ZG PTNW

Polskie Towarszystwo Nauk Weterynaryjnych

ul. Nowoursynowska 159C p. 63

02-776 Warszawa

tel. 889 553 096

e-mail: zg.ptnw@ptnw.pl

REGON: 000849592
NIP: 1130210280
KRS: 0000128054

Rozmiar czcionki
Kontrast