Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski wykazujący zainteresowanie naukami weterynaryjnymi, będący lekarzem weterynarii lub posiadający inny równorzędny stopień akademicki. O przyjęcie w poczet członków może się ubiegać również osoba nie odpowiadająca wyżej wymienionym warunkom ale pracująca naukowo w zakresie nauk weterynaryjnych

Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w oparciu o pisemną deklarację popartą przez dwóch członków Towarzystwa i zaopiniowaną przez właściwy Zarząd Oddziału. W przypadku decyzji negatywnej zainteresowany może zwrócić się w ciągu miesiąca do Zarządu Głównego z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ostateczna decyzja wydawana jest nie później niż 6 miesięcy od wniesienia sprawy. Lista nowo przyjętych osób podana zostaje do wiadomości na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów. Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie nowych zgłoszeń na adres mailowy Sekretarza Administracyjnego Zarządu Głównego dra Bartłomieja M. Jaśkowskiego (bartlomiej.jaskowski@upwr.edu.pl).

Rozmiar czcionki
Kontrast