Inicjatywa ResInVet

Narastająca oporność bakterii na chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe jest zjawiskiem globalnym. Opublikowany w 2020 roku przez Europejską Agencję Leków (European Medicines Agency) raport z projektu European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory/overview/antimicrobial-resistance/european-surveillance-veterinary-antimicrobial-consumption-esvac) wskazuje na konieczność podjęcia oddolnych działań zmierzających do zmniejszenia zużycia antybiotyków stosowanych u zwierząt we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Również w nowej strategii Komisji Europejskiej celem na 2030 rok jest zmniejszanie o 50% sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych wykorzystywanych u zwierząt gospodarskich i w akwakulturze. W Polsce jako jednym z niewielu krajów w Europie, zamiast ograniczania stosowania chemioterapeutyków przeciwdrobnoustrojowych (w tym antybiotyków) obserwuje się zwiększanie ich zużycia u zwierząt. W konsekwencji prowadzi to do narastania oporności na chemioterapeutyki przeciwbakteryjne, a tym samym do zmniejszenia skuteczność ich działania. Szczególne obawy budzi fakt powstawania i rozprzestrzeniania się wielolekoopornych szczepów bakteryjnych, a także zjawisko międzygatunkowego przenoszenia się opornych bakterii ze zwierząt na ludzi i odwrotnie. Aby zmienić ten trend i zacząć skutecznie walczyć z problemem lekooporności bakterii w naszym kraju konieczna jest współpraca różnych środowisk, ale przede wszystkim mikrobiologów i lekarzy. Zjednoczenie wysiłków na każdym etapie, począwszy od oznaczeń mikrobiologicznych i monitorowania oporności patogenów zwierzęcych, jest niezbędne. Tego właśnie zadania chce się podjąć nowo powołana Sekcja Mikrobiologii Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (PTNW), w ramach której chcielibyśmy podjąć inicjatywę, której nadaliśmy akronim ResInVet. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne działania dostarczą danych ważnych dla racjonalnego stosowania antybiotyków w weterynarii oraz przyczynią się do zmniejszenia ich zużycia u zwierząt w Polsce.

Stawiamy sobie za cel opracowanie we współpracy z Państwem programu zmierzającego do:

  • opracowania wytycznych do izolacji i identyfikacji bakterii 
  • opracowania ujednoliconych wytycznych do oznaczania lekowrażliwości bakterii chorobotwórczych dla zwierząt, a także do interpretacji otrzymywanych wyników,
  • utworzenia bazy danych o lekooporności bakterii izolowanych od zwierząt w Polsce.

Chęć współpracy oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

magdalena_rzewuska@sggw.edu.pl

dr hab. Magdalena Rzewuska, prof. uczelni

Kierownik Sekcji Mikrobiologii Weterynaryjnej PTNW

Rozmiar czcionki
Kontrast